Stowarzyszenie opieki nad zwierzętami w Polsce

NAJNOWSZY PIES DO ADOPCJI:
WIĘCEJ WABI SIĘ:
Moris
Dane kontaktowe

 

05-205 Klembów

ul.Słoneczna 2

tel: 29 777 90 22

507 292 311

504 649 287

sonz.zg.klembow@onet.eu

REGON:  141903974

NIP: 125 153 75 83

Credit Agricole

60 1940 1076 6237 7803 0000 0000

 

                                                                                                              1
 
 
S     T     A     T     U     T
 
Postanowienia Ogólne
 
Rozdział pierwszy statutu Stowarzyszenia
 
 
& 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę:
 
STOWARZYSZENIE   OPIEKI   NAD   ZWIERZETAMI   w   POLSCE -   PATROL   INTERWENCYJNY.   zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem
 
 
& 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest 05-205 Klembów w powiecie Wołomin przy ulicy Słoneczna 2.
 
& 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
 
& 4.
Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą : Władze Naczelne i Oddziały.
 
& 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
& 6.1
 
 
1. Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest emblemat z napisem: STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI w POLSCE – PATROL INTERWENCYJNY   W środku otoku w kształcie spłaszczonego koła, fotografia dwu  psów rasy owczarek niemiecki w pierścieniu koloru niebieskiego. Pod otokiem na szarfie koloru niebieskiego napis „PATROL INTERWENCYJNY” pod szarfą ornament w kolorze złotym.
 
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otok: STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI w POLSCE – PATROL INTERWENCYJNY i z napisem w środku Zarząd główny 05-205 Klembów, Słoneczna 2
 
3. Oddział używa pieczęci podłużnej z napisem: STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI w POLSCE – PATROL INTERWENCYJNY Oddział numer.....oraz adresem oddziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 2
& 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków
 
Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia nie jest płatne
 
 
 
Cel   i   środki   działania     Stowarzyszenia
 
Rozdział IIStatutu Stowarzyszenia
 
& 8.
Celem stowarzyszenia jest:
 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną  i  otoczenia opieką .
 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom  stosowania okrucieństwa wobec zwierząt
 3. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
 4. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.
 
& 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
 
 • Całodobowe operowanie patrolami interwencyjnymi na terenie całego kraju na zlecenie, życzenie lub zawiadomienie władz samorządowych, osób prawnych lub fizycznych.
 • Działalność dydaktyczną w szkołach , klubach, obozach itp.
 • na zlecenie policji , straży miejskiej, straży pożarnej ,służby zdrowia i innych służb-doskonalenie i edukowanie pracowników.
 • Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt we własnym zakresie lub formy zleconej.
 • Inspirowanie i pomaganie młodzieży w powoływaniu i prowadzeniu młodzieżowych oddziałów stowarzyszenia opieki nad zwierzętami.
 • Pomoc wszystkim wymagającym wsparcia opieki nad zwierzętami- osobom  fizycznym, schroniskom, przytuliskom, azylom i innym także w zakładaniu organizacji oraz w prowadzeniu.
 • Bezpłatne porady konsultacje dotyczące reżimów szczepień, opieki weterynaryjnej, żywienia, szkolenia, układania, prowadzenia, transportu.
 • Czynną  postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami a zwłaszcza bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy
 • Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt
 • Współdziałanie z  właściwymi  instytucjami w zakresie ujawniania i ściągania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt.
 • Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych
 • Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnnych zwierząt między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji ,sterylizacji i identyfikacji zwierząt (czipowanie elektroniczne)oraz przeciwdziałaniu w nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych 
 • Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt
 • Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt
 • Współprace z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
 • Popieranie prac naukowo badawczych których celem jest ochrona zwierząt
 • Propagowanie i organizowanie szkoleń dla inspektorów Stowarzyszenia do spraw  zwierząt .
 • Współprace z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi  i międzynarodowymi
 • Wyłapywanie bezpańskich i zwierząt
   
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
Rozdział III Statutu Stowarzyszenia
 
& 10.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1)Zwyczajnych
2)Wspierających
3)Honorowych
 
&.11.1 Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, który ukończył 16 lat.
 
2.Członek  zwyczajny zostaje przyjęty na podstawie deklaracji i po spełnieniu i obowiązku uiszczenia wpisowego ( przez kandydata na członka stowarzyszenia ) przez właściwy zarząd.
 
3.Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja podpisana przez prezesa lub wice prezesa i sekretarza lub skarbnika zarządu.
 
&.12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1)Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia
2)Korzystanie z infrastruktury i Pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia
3)Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
4)Noszenia odznaki Organizacyjnej
 
&.13
Członek zwyczajny Zobowiązany jest do:
1)Przestrzegania postanowień statutu , regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2)Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) Opłacania składki Członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny
 
& 14.1
Członkiem wspierającym może być:
 
-Osoba fizyczna
 
                    
 -Osoba prawna lub
instytucja zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny  lub Zarząd Oddziału w zależności od terytorialnego zasięgu działania tegoż członka.
2.Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
3.Członek wspierający – osoba prawna lub instytucja działa w Stowarzyszeniu pośrednictwem swojego przedstawiciela
4.Członkami wspierającymi mogą być także instytucje zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami
 
& 15.
 1. Członkostwo honorowe nadaje Wylane Zebranie Członków(Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego osobom  fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego ,za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (chyba ze jest on jednocześnie członkiem zwyczajnym). Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 
& 16.
Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
1) Pisemnej rezygnacji członka.
 
2) Skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 12 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje w drodze uchwały jego macierzystego Zarządu. Uchwała jest ostateczna.
 
3) Skreślenie z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. Skreślenie następuje w drodze uchwały jego macierzystego Zarządu. Uchwała jest ostateczna
 
4) Wykluczenie ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego
 
5) Śmierć członka
 
& 17.
Członkostwa członka wspierającego ustaje w razie:
 
1)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
2)      Śmierci jeżeli jest to osoba fizyczna
3)      Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego za działanie na szkodę zwierząt lub Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego
 
& 18.
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1)      Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności
                                                                                                                                             5
2)      Śmierci
 
 
Naczelne Władze Stowarzyszenia
 
Rozdział IV Statutu Stowarzyszenia
 
&. 19.1
Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:
 
a)      Walne zebranie członków lub posiadające te same kompetencje Walne zebranie Delegatów
b)      Zarząd Główny
c)      Główna komisja Rewizyjna
d)      Główny sąd Koleżeński
 
2. Kadencja Władz wymienionych w ustępie 1 Punkt „b”, „c”, „d”( Zwanych dalej Władzami naczelnymi Stowarzyszenia) Trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
 
3.Delegaci na Walne Zebranie Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji to jest 3 Lata
 
4.W razie ustąpienia jednego lub więcej członków Władz naczelnych Stowarzyszenia wymienionych w ustępie 1 punkt b, c, d w czasie trwania kadencji władza ma prawo dokooptować członków z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru ogólnej liczb członków tej władzy.
 
 1. Jeżeli dalsze postanowienie statutu nie stanowią inaczej uchwały władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy Członków
 
6.Przekroczenie liczby 100 członków Stowarzyszenie skutkuje zastąpieniem Walnego zebrania.
 
Walne Zebranie członków (Delegatów)
 
& 20.1
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów o tych samych Kompetencjach
2. Walne zebranie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lun nadzwyczajne
 
& 21.
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
 
1)      Uchwalenie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2)      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
                                                                                                                                              6
3)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
4)      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
5)      Wybór władz naczelnych Stowarzyszenia
6)      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Naczelne Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów i uczestników Walnego zebrania
7)      Nadawanie lub pozbawienie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu głównego lub Głównego sądu Koleżeńskiego
8)      Uchwalenie zmian statusu
9)      Podjecie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia
10)  Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego
 
& 22.1.
W walnym zebraniu członków udział biorą:
1)      Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
2)      Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście
 
2. W walnym zebraniu Delegatów biorą udział:
1)      Z głosem stanowiącym delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów uchwalonego każdorazowo przez Zarząd Główny, proporcjonalne do ilości członków poszczególnych oddziałów.
 
Nadaniem  klauzuli  Zarządowi Głównemu założenia uchwały o zmianie statutu protokołu posiedzenia zgromadzenia art. Tekstu jednolitego statut uwzględniony w/w  zmian w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 
2)      Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
3)      Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w wypadku Walnego Zebrania Delegatów co namniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania , a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków i odpowiednio delegatów.
4.O terminie , miejscu i porządku obrad Walenego Zebrania Członków (Delegatów) .Zarząd Gałówny zawiadamia członków  lub delegatów pisemnnie co namniej na 14 dni przed jego terminem
 
& 23.1.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest z ich inicjatywy Zarządu Głównego oraz na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. We wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałoby rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków(Delegatów)
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) winno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku
3. W przypadku konieczności wyboru Władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków(  Delegatów) Władze te wybrane są jedynie na okres do końca danej kadencji
 
 
Zarząd Główny
 
                                                                                                                                                     7
& 24.
Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków wybranych przez Walne zebranie Członków
 
 
& 25.
Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy:
1)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2)      Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków(Delegatów)
3)      Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków( Delegatów)
4)      Uchwalenie klucza wyborczego ba Walne Zebranie Delegatów
5)      Realizacja wniosków i zleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć
6)      Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed walnym zebraniem członków (Delegatów)
7)      Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn o nabywaniu zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia w ramach zwykłego Zarządu przy uzyskanych pełnomocnictwach Zarządu Głównego
8)      Zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania
9)      Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu
10) Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalnością
11) Uchylanie uchwał Walnych Zebrań Członków Oddziałów oraz uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, Statutem lub uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
12)  Zawieszenie w czynnościach Zarządów Oddziałów jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, Statutem, lub uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału ( Składający się z 3 – 5 osób ), który sprawuje funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału. Kadencja Zarządu Tymczasowego nie może być dłuższa niż 3 miesiące.
13)  Zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziałów
14) Poowoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych oraz nadzorowanie ich działalnością
15) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
16) Przyznawanie odznak honorowych i dyplomów uznania osobom, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia lub jego idei
17) Ustalanie kierunków rozwoju merytorycznej i gospodarczej działalności stowarzyszenia
18) Przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządów Oddziałów
19) Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału
20) Przyjmowanie i skreślanie członków w miejscowościach w których brak jest Oddziałów
 
& 26.1.
                                                                                                                                                    8
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą  większością głosów przy obecności przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub jednego z  v-ce prezesów. W razie równości głosów decyduję głos przewodniczącego zebrania.
2.Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niz raz na trzy miesiące .
 
 
 
& 27.
Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie z pięciu osób : Prezesa dwóch Vice prezesów, sekretarza i skarbnika.
 
& 28.1.
Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego i podejmuje wszelkie uchwały dotyczące kompetencji Zarządu Głównego z wyjątkiem spraw wymienionych w & 25 pkt. 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 19. Prezydium informuje Zarząd Główny o swojej działalności na najbliższym zebraniu zarządu głównego.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z  v-ce prezesów. W razie  równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3.Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc
 
& 29.
W przypadku powstania problemu lub sporu pomiędzy członkami Stowarzyszenia, Zarząd Główny może powołać specjalną komisje której celem będzie rozwiązanie powstałego problemu. Przewodniczący tejże komisji przedstawia Zarządowi Głównemu sprawdzenie z przeprowadzonych działań.
 
Główna komisja Rewizyjna
 
& 30.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
& 31.1.
Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji rewizyjnej należy:
1)Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej
2)Występowanie do zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień , w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Stowarzyszenia
3)Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów
4)Sporządzenie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) z opinią w przedmiocie absolutorium dla następującego Zarządu Głównego
 
2. Przedstawiciel głównej komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach zarządu głównego i jego prezydium z głosem doradczym
                                                                                                                                                     9
&32.1.
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwyklą  większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczącego lub jego zastępcy .W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie powinni być etatowymi pracownikami stowarzyszenia
3.Członek głównej komisji rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić do władz Zarządu Głównego oraz Oddziału.
 
 
Główny sąd Koleżeński
 
& 33.1.
Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
 
& 34.1
Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących członków Stowarzyszenia.
2. Sąd koleżeński może wymierzać następujące kary:
- Upomnienie
- Nagany   
- Zawieszenie w prawach członka na okres od roku do trzech lat
- Wykluczenie ze Stowarzyszenia
 
& 35.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński działają zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków lub walne zebranie Delegatów.
 
 
Oddziały Stowarzyszenia
 
Rozdział V Statutu Stowarzyszenia
 
& 36.1.
Utworzenie i rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. siedzibę i obszar działania oddziału ustala zarząd główny
3.Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków zwyczajnych
 
& 37.1.
Władzami Oddziału są:
1)Walne Zebranie Członków Oddziałów
2)Zarząd Oddziału
3)Komisja Rewizyjna Oddziału
4)Sąd Koleżeński Oddziału
 
                                                                                                                                                   10
2. Kadencja Władzy Oddziału wymienionych w ust. 1 pkt. 2, 3 oraz 4 trwa pięć lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym , w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3. W razie ustępowania członków Władzy Oddziału wymienionych w ust 1 pkt. 2, 3 oraz 4 w czasie trwania kadencji władza ta ma prawo dokooptować członków z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu ogólnej liczby członków tej Władzy pochodzącego z wyboru.
Walne zebranie Członków Oddziałów
 
& 38.1
Najwyższą władze Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
& 39.
Do kompletacji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1)      Uchwalenie podstawowych kierunków działalności merytorycznej, planów pracy zgodnie z postanowieniami Statutu. Uchwałami i wytycznymi Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
2)      Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Władzy Oddziału oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
3)      Wybór Władzy Oddziału oraz w razie potrzeby delegatów na Walne Zebranie Delegatów
4)      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Naczelne i Władze Oddziału oraz przez członków
5)      Uchwalenie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego.
 
& 40.1.
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1)      Z głosem stanowiącym członkowie Oddziału
2)      Z głosem doradczym  mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście
3)      Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków Oddziału a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału
4)      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej 14 dni przed jego terminem
 
& 41.1
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy oraz na wniosek
1)Zarządu Głównego
2)Głównej Komisji Rewizyjnej
3)Komisji Rewizyjnej Oddziału
4)Co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od dnia założenia wniosku
3.W przypadku wyboru władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału władze te wybierane są jedynie na okres do końca danej kadencji.
 
                                                                                                                                                11
Zarząd Oddziału
 
& 42.1.
Zarząd oddziału składa się z czterech do siedmiu członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza i skarbnika
2.Zebranie Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3.Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub sekretarza. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania
 
& 43.
Do uprawnień i obowiązków oddziału należy:
1)Reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Stowarzyszenia na swoim terenie
2)Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniem Statutu, uchwałami i wytycznymi Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
3)      Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału
4)      Uchwalanie okresowych planów działalności oraz składanie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań z tej działalności
5)      Uchwalenie i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu rocznych preliminarzy dochodów i wydatków
6)      Zawieranie umów w ramach upoważnień udzielanych przez Zarzad Główny
7)      Przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału z postanowieniami Statutu
8)      Oddziały posiadają osobowość prawną
 
Komisja rewizyjna oddziału
 
& 44.
 
& 44.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
 
& 45.1.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1)Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności  i dyscypliny finansowej.
2)Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Stowarzyszenia
3)Sporządzenie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu członków Oddziału z opinią w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału
2. Przedstawiciel Komisji rewizyjnej oddziału może brać udział w zebraniach zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 
 
 
                                                                                                                                         12
Sąd koleżeński Oddziału
 
& 46.1.
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 
& 47.1.
Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących członków Oddziału
2. Sąd koleżeński może wymierzać następujące kary:
1)upomnienie
2)nagany
3)zawieszenie w prawach członka od roku do trzech lat.
4)wykluczenie ze Stowarzyszenia
 
& 48.
Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału działają zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
Uchwały (podejmowanie i uchwalanie) Komisji Rewizyjnej oraz odpowiednio sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania Komisji Rewizyjnej oraz odpowiednio Sądu Koleżeńskiego, w tym przewodniczącego lub ich zastępców. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.
 
Regulaminy te określają warunki ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 
 
Majątek Stowarzyszenia
 
Rozdział VI Statutu Stowarzyszenia
 
& 49.
Majątek Stowarzyszenia Stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
 
& 50.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpływów
 
1)wpisowego i składek członkowskich
2)dotacji, spadków, zapisów i Darowizn
3)działalności Statutowej
4)ofiarności Publicznej
5)dochodów z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami z majątku Stowarzyszenia.
6)działalności Usługowej związanej opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, i tresury
                                                                                                                                                   13
7)wpływ z wyłapywania bezpańskich psów
 
& 51.
Wszelkie uzasadnienia decyzje zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Stowarzyszenia. wymagają postanowień Walnego Zebrania Członków.
 
& 52.
Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub v-ce prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego specjalnie upoważnionego członka Zarządu Głównego.
 
& 53.
 
Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w & 52. a należących do zakresu działania Zarządu Głównego wymagane są podpisy prezesa lub z -cy prezesa oraz sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego.
 
 
Dla ważności dokumentów, o których mowa w ustępie 1. a należących do zakresu działania Zarządów Oddziałów wymagane są podpisy prezesa lub z-cy  prezesa oraz sekretarza Oddziału.
 
 
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
 
Rozdział VII Statutu Stowarzyszenia
 
& 54.1.
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków( Delegatów) większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków lub odpowiednio delegatów. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większości 2/3 głosów członków (delegatów) obecnych na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów)
 
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 
 
Celina Saliba – Przewodnicząca Zebrania Założycieli odbytego 08.03.2009
Leszek Rudolf Feter
Hubert Antoni Radecki
 

Statut Uchwalony przez Założycieli Stowarzystwa 01.07.2008 Zweryfikowany, zmieniony oraz ujednolicony 08.03.2009 w wyniku Postanowienia 26.02.2009 Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy, Wydział, XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zatwierdzony  23.04.2009